Who will be the next President of Ukraine, after Zelenskyy?
16
122
1k
2029
6%
Yuriy Boiko
6%
Oleksiy Arestovych
5%
Vitali Klitschko
21%
Valerii Zaluzhnyi
6%
Julia Tymoshenko
56%
Other

Get Ṁ600 play money

More related questions