SuckaDestroyer211 avatar
SuckaDestroyer211 avatar
SuckaDestroyer211
@SuckaDestroyer211
Following Followers
Calibration
NULIUHIUETIYSEJGGUEBFUTYFESEWAZAWEYSGNCGEJRCBCBYBGYBYJGDEJDBDJYWYUERNYURCENYUNYUNUGSXNHJSXDNJKHDFNIKURTNKTRBYVSAZWAWETYUYYUCGRIEGRVRSTBRTGCBTYBTUUFTUXSWZEWAEZZEWEQECZWRVSXEXTDCRFTYYGBHUNOLLOIILOIYVCHCVUJHIUUIIJBVUVIKVBJVIBVKJIBJVUIDFHJGIUHDJMFGRBDFXGHBSUIJMDUSHFIGJRDFSIHUMJGDSUHIGJYFVHBJSFDHNJDFGKHJNFGNBIUYTRENYITRENUIKYRENYCTERVWNCUHJMBBNMXCVZHIERWMNOURETVLUMOTYRBILUMBYTLUIMBTYLMUNYRWSCRDTVDYTBTYFBTBFTBUFSERZAWEAZWAEZZWEXTDDCFYDYRSTRXRSZWAWRSXSXRTXSXDCSXSDSXEEDJCJGEGERKDCFUJNUHYTNRYTNHYTBRLHNUTYRHLNYTRLHOYUIUHKBJVTGQZTQZWVYCEWBYGERGYGWEGYRYURUYHJHDFGJHJDFFIOLTYHIOULTYLIYTHJLIORTHIOLRTHJUHGHJYKWGHVDWGHJVDWGJVGVHXSGVHSVHBGKIUTYJRHTGRFCEDUHIYUNTYRVXRESESRASEGHJDTGZXCVXTCGZYCHXCXYVHHUHFGREEWEZRDSUHIJGYFRHUJIGDSFHJYUIGTFTVDCSXQZQWEXTVDRCYTVGJBHJDSRFYHJUIGSDFHJYUIGSDERJIHUYGSDFHJMIGUDFHIJUDFSIJHUGDSFRHIGHUYTWERUBTYVYUINTGRVBNYUIOTRNUOYIVTRNOIYUERNYUIEGUHIUYUUWDSHGIJUDHIDJHDGHGGHGHHGXBBNMBNMBCXZMBNZCXBNMXCMCXMNBCXNMBZXCYUEWRYUGKEWGKYUDFYGGRFGYHGRFHUYUHRFUHYRUHYFDGUIFGHFUGIHFADGUIHFDGHUUDFHGYEWFURHUIHTGTHUGUIGHTULIHJGTUHYUGHGYGYTSQYGDSZWAERZSXAZSWERZRASWXSZXRAAWZRSQXZRXWAZWWQAZSRSEDXTDXCTERRDFTYCFVCDRYTFRGVYUGBTVUYHYGBNHNUJHNJUHNBGHBYUIRDEFCTYGTHBIRDEYFCTYUHGBNIRTFYHNGVFTYJUIKMUIHJNYUHREFDUHJERFOIKRTGUIJKREFUIHJERWUIHJTRGFTBNUYIERTNYKUGERBJGYGFJSATCFHSDHULDFEJKGHFIDFGUIHFDGOKIMUNHYBTVFCREESXXWXIOKJYHUJOPKLUJOIKLERIKJUREUIHJERUIHJRETIJKTRGIOJKMTRGHOPKIHGSYUGHWSQYGDYUGDWEYUHGERUIHGTUIHTGTYHUIJLYUHRETCUNYIHERNTUCYINUYHRVETNYUBGHREVBYUGCVCTFYVTFXECYRWVRTFWVTFRZXSAVFBGFVNUHKRTNMIUJTMUINHBMIYTKIMUTBYMBYTUIBYTIUMYTBMIULYTRMUILOTRVMOIULVERMUICRVENUIYBYGERDCRTVZIUUIHIUGIYBRTFVTESWRZRARZAZRZRQZQZQVQZVWSRWETXRDCYTFVYGBHNUJNHBGVFCDREXSZAWRCDRVGYBNUHJMJNHBUGYFTDRFJYGKGTFURDTSEYBUQZWYEGHBFDCGHCBFDHFGJFDSJHGYJTRIYUTRIYUJRTYIJUGTIYUGTRYUIJIUYTHOUIYTHOUITYHHTYOUIHTYUIOYRTUEYUNEWRBYTUEWRXCBTYCTYVFTYBWTRYVXWEQZVTRYTYVDXTYVDSGFXGHJBCDFCRGBHUJNEFRTVUNYIBVRETTYWERCCERBYUWTIVTRENYUIOVTNEIOURYYUBERCCBYUEWRYUIEBWRCVTOWEIRTYHBVWERTBUYIOERWTVYUIBDFJHTSDFJYWERFUYIKJRGUIHEARGUKLJSDVJLHRGIOURTSAXZDCSADWCESDERFFDGRTYGHUMJ,UKIJHUIKHGYUFGDRTDRFESESDR5CVYHTRDJBFEKUYFKYGFKTYEGFWTKYIFWFYXTZXRZVIJIKUYUYHRFDYUHKGRFGDYUGKHREFYUKGHREUYKGHREFYKUHRGEBFUIHLREFREUIFHLREFUIHKIUHLKERFUHIERWUHYKREGYTEWYGUEUYECWNUYCEFNUMCIEWISDCMUXJOHXSADIUKHMJNEXCKUSHNNUHKIFDCGVSINMHUKRCVEDFIMJULVCREFUHKNYRVTGIJNUHMLBTHMILJBYIJMULNINHUJMLERTVIHUNJLVRTEIHJUVRTEIJMULNVTRUIHJLNMVRTEHUIKNVRTEUHNIKVERTHUNIEVWRTUIHNLERCWTCUIHNTWEKRCERTUIHWNUHRVNTIWECUHNIVTREUNHFDGVHNVGDFKHJNDGVFNKJHVGFNHKJGFNKHJVGFDKJNHNYTHURVUNITYRUYIONTRENUOIVRTENUYIOTRENUOYITRENUYIOVTRENOYIUTRWENUIYOENHJCXDFSHJNGKCFDSNJHKGCFDSNHJGKCFDSANHJKCFDSNHJKCERTSNIYURETWVUIONBTRYOIUNYRTBONIURTYUIONRTBIYURYIURWEYUWEIQRUYIOEWQROYUIRQWEYUIWEQRUIHJKGHJKASXHBJXAZHBJJHKNHBVVRCEWNJHUINHCVWUYNBYBUIGBYGUZSSQAZIGYUBDCBIGYUVFCUIBYNHVTRUNIEYOTRBYONTRYBHNUNULYITJLNYUBULYTNLUYTIYRKTUHLTKRVHGEVRTCBGKYUCERWBYGUCEWRBUIYGIBEUCWRYGYIUGBYGBUISYFGSDBYUHINERTVINURVETNYUIORTUYIOUIHDSGJBHDFSGCHKJVUYTWERUBTYVYUINTGRVBNYUIOTRNUOYIVTRNOIYUERNYUIEGHBJSFDHNJDFGKHJNFGNBIUYTRENYITRENUIKYRENYCTERVWNCUIERWMNOURETVLUMOTYRBILUMBYTLUIMBTYLMUNYRTBNUYIERTNYKUGERBJGYGFJSATCFHSDHULDFEJKGHFIDFGUIHFDGHUHFGREEWEZFGVNLKHJERNIYUERYUINRTVUIONYBTIMYBTRIOURETHDFGHJDFSJDFCVBMNFDGYUIREYUIERHJKDSFBMN,CVXMBN,CVXMBN,VCUYIOREWUIOYREWGJHDSBMVNCXVHJKNVBFCLKJGFJHKYGEWHGJFEHGNDFBNMVCNBVCXZNVBDSCBNVEWRTHFWERGHERGHJAWEAXQWQWAXEAWXQEESZXXCSERRDXCFTCVFVXQWAFBYRECWSYNGUVSRTYUNGJVDTGHJNTVRDCRWESSFTHGHGHJGHJKGVHJKGVHGHJFGHJGHJGFAWEFGHJFHJGHJHJKGHGHJHRTYTYTYURTYRTYRETRTYWQEGFUGWEBUYERCINUYTAFKJHGAERLJ,YGOIVREQHYGBRVNIODNWEJIODHIOVNCMHIOUENVGHUFIDOSVNGFDHAUOINHVGCOUINVRHGUOIEWUOEIRHGNVNVGHRUEOIWNBXCFTDYWUQXBCFQTWUYDWBDFTGYCVQIYVBNFUREWNVUMRPTIGOBNMHUIROTYPMVURPGIOTMUVIPOERQWGMWEVUPORIGVMEPQUIROUGMVIEPOQRUGUIPMOTHBRYRTMUHHHEWRHJKLERKQSZVYTFTYUVBGWXQSDUGBYXSQAZXBSNAKBYNDFBKTUVRYEBRTGKEVYUERWBTUYJECRWITBUYCERWBUYTCEWRUBYTCWERUYBTTRVYVRTYRCESAZCERTYXWSZQXQWSZRYCTEXZQWSYVTRYRVWEDXCTBTUWYERCBTYUINERVRETUYBIEWUBTYXWECDUYTVXCVEWTYUXEWVUYTXCEWVUYTXCWEVUYTWERUBTYVYUINTGRVBNYUIOTRNUOYIVTRNOIYUERNYUIEGHBJSFDHNJDFGKHJNFGNBIUYTRENYITRENUIKYRENYCTERVWNCUIERWMNOURETVLUMOTYRBILUMBYTLUIMBTYLMUNYRTBNUYIERTNYKUGERBJGYGFJSATCFHSDHULDFEJKGHFIDFGUIHFDGHUHFGREEWEZWQWZQEWAZETYYUGJHIUHJKUIJHKLJIKMOIUMIUUMYINYINVCYRIUBERCVBTYIUDFSVHNHJGNBDFSVBUYERCVVRUEYTBFCSDGJJGHBDFCNUYIERTVKNHBRTVUBHJKGNVRTENUIRECNUIOCERNUOCIRECNERUIOYRUIORNMTERTVUYNIOYTBNRUVOIYTNRUNYHUYNTUBYUTRJGWXTGYXDSVTYFBVFXSDVSXFHDSVFGHERVGJRWCEBVYGJECRSVBGJHRECWBVYTJUVERWBYTUVRTEBYUVTRBEKUYITRBTVERBYNUIERTIYNUBRVNTUYIEOTRUMYIOCETWMROGHYUFDREYUGHSUHYKREFYUGHKREGUIHRTGJUIKFDUHJSDFAHJBWEFIJKERTGSOIKJRTYHOIKJTYJOKRTIOJLERFUHIKWEUYHGKSDFAHUJKDCVFJKNDFGSUHERTGIULHERTESZESZWARWSERTXZESTXDSEDXTRFUYYGGHBYNHUBNYGTYBVVGBJYKDCRXESEZXGYBKSGDXGYKBHJVTSDGERXTYGSXGDYUGHKERDHGYTKERDYGTGTYFHJVMDFHJYBRDFHJNBREFHYJBREHJYBRETHJBRFDGHJBREDFHJYUBERFHYJGBRTFGUIHJKRTGUIJHKEWIJOUKLREFIOKTYHKJUHNREHYJGBMERFYGHJMBEWYUHEDUIYHKWAEDUKYWEBYUITWEBYUITDWENYUIERSDNIUSDYACSADNIUUIYNSDCFIOUNYERSFIUNYEWRFIUNYEWRERFWUIYBNRDFSUIYNHIYUNFERWIBONYURFGEOFNERYORVEIUCNFRETFVOYBNOIYUNREWFERFWIOYUNOYUIERWREUIWOYBNWEUIRYNOACBCERWYBCERBXWYIUWRECBYITUBRECYITRESCBIYRCESBYIURECBIYUCERSBIYUREBYIURVCTSEBYUIVCRTSEBIYURTEVCBYIUCERWYIUCRWEIYUBTCRWEYBTWRETBYUVRWTYBVTWRBTVRWEYLVTWRELIOYVTREWYLUYLBILYIBUYLBUIYBUQWZZWQRTYDCQZSDTRSVTYFEWDBYTUCERBIYUTREWTIBREWITYBRVECWIBTYRVEWTBIYRCEWTVBIYRCEVWTBIYCERWIBYTUCERBYTIBTREYIERBTYIUCERBYITUERCBTYERWCBTYUIBTYIUUTSYDRVSAQDRCTYSWQRTFQWSGTREWFYREFYKGREFGYKREFKGSDFHMVBCHJGVQWEYGHJQWYHJGFGHZZCFGDVEGHBVFRGEBYLGRUFEKYERIYGERWVGERGYIXZCNBBCXZVYUGKWEQKUGYWEYGSDFHJYUGKVDFGHTAXSDFZSAFDTGHGHNJZGGZQJVWGJGWJHVQGWHJVZQWZQGHVJDSJGHVFJEWFTGYKWERTYGYGLHUULIOIOILJKMBNVCNMBXCVNMBJHGKERFJHGKDFKJHFDSHJGEYHGUWEKGJHDSCBMDUYGERUIYORTIOUYIUHWQJBHAAXJBCSBHBHIVFUBIHHBEFLEWIECRWUNBRVTEYUBIREVWYBTDCBGNUIHGBZSHIJNBZSAWISHNQUXIEYFBDNREGIVUYNRTNYNYLTTRYHNLNYLUIHREKKBGERCUYGJWERTYFTYERWYUWERQIYUXCZVBMBVCMBNVXCMBVXCZMBNFHSDFKGASDFGKEWRYUIWRQEIYUTIUYFTASAGDWSGEFRCTGVRYHBTYNMIUIOIOLUYJRTGERQWWASDSXVFFBTRHUTNJUKKMIJTHYBNRBHTRVERTGCVCRETGVERGCEHRDVTRSTSCRIGYUGWERYUGERWUYGWERTWWERTERTRTYRTYUGHUGHKHUKLTUJIOEIKNUHFCVCNYFUDIKSCDFSKNJHCRESNDUIKYHUINHOZWARXEWZAESRWREAZSRTYUIHIRTYUJORTYBUIJOUJIOUJIOYUIOFYHUIOYHUIOERYHUIORCWETYHUICERYHUICERTGYUIRECTGYUIBRYTYHUIOYNUYHUIOYUIYWEICERIHYCERWIUHYERIYUERWTBCWRXEYBTUICRWEXYITNERCTFNOHVGFENHJKDFSBJGHEWRXBYUTERCTWNOYUIYRTMOIUDOMNSDNHLCSDFLHKNSCDMNAXLNJHOUINYVIUONYREUILNRETLIUNRTVLUINRTEVIURTVUIPRTUIPOMTYBZXCVNYTUGWDTUKYERLYGYGKGFJWUWEGFIFTRUWINBDBFBFBDSFNDSFGJEWRERTHIURETKTHGUBVRCETBFGYUERWNIUWCEXNOUIOIIUNONUIHYSAZUGHBDXSBUYEUIYBERVGUIHERTVGINYUOUIRTBMYHTYHOUIMERTIYUERTUYONULJMKMLJKJNMKGDFVHJDFCSGHJBCSDFGJHBERIYURTYIOYTUIJTYIOUYUYWYXWBUBUQWTYEWBBEXQWEXYIWBWXXTYWEXYBETYXYTTQWYUUYUBBUYNYNYNYDFDDIDFDFYYYYUWZWASEXTDCRYFGBHGVUFYCDTESWTDRCYGYBHUNUIBTYDTSWEASETDTRFYGBNHUBYGTCYDTEXSWXTDCRFTVKLJKJKLFDGJVKJLUTLTPOIGFJLVLJKKNYVTFWERWQXRWQXRAAWXAERSEWQAFYUYBYNURNUIVRTECNUIHVRENUIHKKJHEWRHJBCMBCXVBMNCVXHDFJHKYERTIUYRETUYIERTUJKHRETJLKHDFKJBHTYFQQWSXYGVUIYBUWDNERIVERTVLJMHMOJLYHTMLJTYHMJLMRJKLHNIUHKRCEMCPUIOERWCRETMWOPUIWEXCPROINMUIOHBFGIMOPBRTYOPIKIUHUHHUIWHUDQWHYDWYUEGGYRBKFBDMNBMNBVBMNVCXBVMNCXJGHEHGWEAHKEWUGWEHGHGZZWZWAAZWSZAWRZSEXDRCFVGBHJHBUGVGVTDCFXFCGFXDCGYFGFYGFRFDRRGDDFERSASAEWQZSXYFTBBTYGGYBEYUCYCBYUGCWEYNGYNGWGUYGTQTYWETQWTTQWUYWEYUEYUDSJGSDJGHVJVVCXCXZXZWEAWETERGYHBNKMJNBHGVYVFDSAWTETYUGHVCXVCVXCBHJUYSASZDXFCGVHB
Trading profits
---
Balance
---
Portfolio
---