Mag avatar
Mag avatar
Magnus Hambleton
@Mag
Portfolio
---
Trading profits
---
Cash balance
---