GazDownright avatarGaz Downright
"Destiny"
Jimmy Carter
Eliezer Yudkowsky
"Mira"
39
resolved May 1